Staňte se členem klubu

Jméno :
Příjmení :
Datum narození :
Druh platby :
Telefon (nepovinný) :
E-mail :
Město :
Ulice :
PSČ :

Staň se členem klubu

«zpět

25. 3. 10 Stanovy klubu

Stanovy Atlas poker club Trutnov o.s.

 

Článek I.

 

Úvodní ustanovení

Název sdružení: Atlas poker club Trutnov o.s. (dále jen sdružení)

Sídlo sdružení: Horská 660, Trutnov 4, 541 02

 

Článek II.

 

Cíle sdružení

Cílem sdružení je přispívat k rozvoji karetní hry poker v ČR i v zahraničí a propagovat

karetní hru poker jako sport.

 

Článek III.

 

Práva a povinnosti členů

Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.

Členem sdružení se stává každá fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která zaplatila členský příspěvěk a jejíž členství bylo schváleno správní radou sdružení. Členství ve sdružení může být řádné a čestné. Čestné členství uděluje a odnímá pouze správní rada a nevztahuje se na něj členský příspěvek.

Povinností řádných členů sdružení je uhradit roční členský poplatek ve výši 500,- Kč u fyzických osob a 1000,- Kč u právnických osob. Pro rok 2009 ve výši 250,- Kč u fyzických osob a 500,- Kč u právnických osob.

 

 

Řádný člen sdružení má právo:

 

 

 • zúčastnit se valné hromady, fyzická osoba má jeden hlas. Právnická osoba má taktéž jeden hlas. Čestní členové sdružení mají hlas pouze poradní.      Za právnickou osobu hlasuje její statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně

 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky

 • seznamovat se s činností a hospodařením sdružení prostřednictvím výroční zprávy, která jim bude zasílána do jednoho měsíce po schválení správní radou elektronickou  formou na emailovou adresu uvedenou při registraci

 • využívat možnosti interního redakčního systému na webových stránkách sdružení podle zařazení do příslušné kategorie

 

 

Člen sdružení má povinnost:

 

 

 • řádně a včas zaplatit členský příspěvěk

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, správní rady a jejich operativních rozhodnutí

 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

 

 

Členství ve sdružení zaniká:

 

 

 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje nezaplacením ročního členského příspěvku nebo písemným oznámením o vystoupení ze sdružení (bez nároku na vrácení členského příspěvku)

 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje správní rada.(Pokud poruší jednu z povinností řádného člena)

 • zánikem člena-právnické osoby

 • zánikem sdružení

 

Článek IV.

 

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

1. Valná hromada

2. Správní rada

------------------------

Valná hromada:

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří členové sdružení.Zasedá minimálně jednou za rok.

Členy sdružení jsou fyzické i právnické osoby, jejichž členství schválí správní rada, podporují cíle sdružení a uhradí roční příspěvek podle druhu členství. Každý řádný člen sdružení má nárok být seznámen s činností sdružení a jeho hospodařením prostřednictvím výroční zprávy.

Valné hromady členů sdružení se může zúčastnit každý člen sdružení.

Valnou hromadu svolává:

1) Správní rada

    Správní rada na základě svého uvážení může svolat valnou hromadu členů sdružení a to oznámením na webových stránkách     sdružení a zasláním oznámení o valné hromadě na emailové adresy řádných členů sdružení uvedených při registraci.

2) Členové sdružení

    Vyjádří-li na webových stránkách klubu, v rámci interního redakčního systému, zájem

    o svolání valné hromady. Zájem o svolání valné hromady musí vyjádřit alespoň 70% členů sdružení ve speciálním diskuzním     fóru, které bude k tomuto účelu vytvořeno na základě rozhodnutí správní rady.

    Členové sdružení se nalogují do interního redakčního systému a v tomto diskuzním fóru za sebe napíší, zda si přejí svolání     valné hromady.

Dále z emailové adresy, kterou uvedli při registraci napíší email předsedovy správní rady s požadavkem svolání valné hromady.

Program valné hromady stanoví předseda správní rady na základě požadavků uvedených v interním redakčním systému klubu a schvaluje jej správní rada.

Valná hromada má právo odvolat správní radu sdružení a zvolit novou správní radu. Platnost odvolání a zvolení nové správní rady je pouze v případě, že na valné hromadě byla fyzicky přítomna více než polovina všech řádných členů sdružení a z nich se vyslovila pro nadpoloviční většina přítomných.

Způsob hlasování na valné hromadě stanoví správní rada sdružení a hlasovací právo má jen řádný člen sdružení, který předloží doklad totožnosti a uvedené údaje na tomto dokladu se shodují s údaji zadanými při registraci do sdružení.

Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň 50% řádných členů.

Zápis z valné hromady provádí osoba určená správní radou a správní rada vzniklý zápis schvaluje a zveřejňuje v interním redakčním systému na webových stránkách sdružení.

 

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem sdružení. Správní rada má 3 členy, jimiž mohou být pouze fyzické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům.

Funkční období správní rady je neomezené. Odstoupí-li člen správní rady o své vůli, určí zbývající členové správní rady nového člena.

Členové správní rady, volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

Předseda správní rady určí jednoho z členů jako svého zástupce, který bude oprávněn vykonávat funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti.

Členové správní rady jsou oprávněni jednat jménem sdružení samostatně.

 

 

Správní rada:

 

 

 • dbá na zachování účelu, pro který bylo sdružení založeno

 • podporuje činnost a aktivity sdružení

 • schvaluje rozpočet, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu sdružení

 • jmenuje a odvolává předsedu sdružení a stanoví mu mzdu

 • stanovuje mzdu jednotlivým členům správní rady a dalším lidem

 • schvaluje změnu stanov

Prvními členy správní rady jsou členové přípravného výboru ve složení:

 

Milan Kolman, Trutnov (zakladatel, předseda správní rady)

Lukáš Dostál, Ústí nad Orlicí

Jan Fiebinger,Trutnov (zástupce předsedy správní rady)

 

Předseda správní rady

Předseda řídí sdružení v době mezi zasedáními správní rady na základě jejich usnesení a v souladu se stanovami sdružení. Je oprávněn jednat jménem sdružení v mezích zmocnění, které mu bude uděleno správní radou. Za svou činnost odpovídá správní radě.

 

 

Povinnosti předsedy správní rady:

 

 

 • plánuje, řídí a koordinuje činnost pracovníků sdružení a dobrovolníků

 • zodpovídá za personální, technické i programové vybavení

 • vede pravidelné porady pracovního týmu

 • vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi a firmami v ČR a v zahraničí

 • průběžně vyhodnocuje činnost sdružení a informuje správní radu

 • se souhlasem správní rady uzavírá pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní činnosti a provedení práce

 • odpovídá za využití majetku a finančních prostředků v souladu se stanovami,zároveň má funkci pokladníka

 • dohlíží na správné vedení účetnictví a archivaci dokladů

 • podílí se na získávání finančních prostředků pro činnost sdružení

 

článek V.

 

Činnost sdružení

Sdružení:

1. zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost týkající se karetní hry poker prostřednictvím internetových stránek

2. pořádá konference, diskusní setkání, semináře, kurzy a přednášky zaměřené na realizování uvedeného cíle sdružení

3. vydává informační materiály, které podporují tyto cíle

4. pořádá pokerové turnaje, školení a výuku pokeru

5. rozvíjí společenské podvědomí o pokeru jako o sportovním odvětví

 

článek VI.

 

Hospodaření sdružení

Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy. Sdružení účtuje v systému

účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. Podepisování dokladů potřebných pro činnost sdružení stanoví podpisový řád schválený správní radou. Rozpočet sdružení předkládá předseda správní rady a schvaluje správní rada. Stejné podmínky platí pro schvalování účetní uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření.

Zdrojem příjmu sdružení budou členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy z vlastní činnosti. Výnosy z vlastní činnosti se rozumí přednášková činnost členů sdružení, školení a výuka pokeru členy sdružení a výnos z poplatků u pořádaných pokerových turnajů.

Kontrolu nad hospodařením budou vykonávat členové sdružení, kterým bude rozesílána výroční zpráva o činnosti a hospodaření.

 

TOPlist
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort